Logo

لیست اخبار جشنواره تیتر
دریافت آثار جشنواره تیتر 12 بمدت 24 ساعت تمدید شد.
طبق درخواست مکرر دانشجویان و کارشناسان محترم نشریات دانشجویی مبنی بر فراهم سازی امکان ثبت اثر جدید، تغییر رسته و ویرایش آثار و نشریات در سامانه جشنواره تیتر و پیگیری دبیرخانه و با موافقت شورای سیاستگذاری دوازدهمین جشنواره سراسری رسانه و نشریات دانشجویی دریافت آثار برای یک بازه 24 ساعته تمدید شد.
شروع فرایند غربالگری آثار و نشریات
دبیرخانه جشنواره سراسری رسانه و نشریات دانشجویی- تیتر 12 همزمان با فرایند دریافت آثار و بررسی آن توسط کارشناسان دانشگاه ها پروسه غربالگری آثار و نشریات را استارت خواهد زد.

تقدیر از کارشناسان برتر در اختتامیه جشنواره تیتر 12
طبق مصوبه شورای سیاستگذاری دوازدهمین جشنواره سراسری رسانه و نشریات دانشجویی، از کارشناسان برتر که براساس معیار های جدول پیوست بیشترین نمره را در فرایند ارزیابی فعالیت کارشناسان دریافت نمایند تقدیر ویژه بعمل خواهد آمد.